Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De gunstige berichten van reizigers die de Sowjet=Repu= blieK hebben bezocht en de werkelijkheid.

VHIste Radiotoespraak van Dr. F. ]. Krop.

Het onderwerp voor dezen avond is mij als het ware door de omstandigheden opgedrongen. Van verschillende zijden is de vraag tot mij gekomen: Wat te denken over de gunstige berichten van menschen, die een z.g. studiereis naar Rusland hebben gemaakt. Het verlangen is uitgesproken dat ik deze radiotoespraak daaraan zou wijden.

Het is mij niet alleen aangenaam aan dit verlangen te voldoen, maar ik acht het zelfs mijn plicht en mijn roeping om niet eens, maar meermalen dit onderwerp aan de orde te stellen, want de publieke opinie wordt door een handig manoeuvreeren van de bewerkers der wereldrevolutie ten eenenmale op een dwaalspoor gebracht.

Om te beginnen enkele opmerkingen, die ik ter ernstige overweging aan alle verstandige menschen aanbied.

Vooreerst: kunnen enkele gunstige berichten van reizigers die de Sowjet-toestan denz.g. hebben bestudeerd gedurende 8 dagen, een maand, drie maanden, o£ zelfs meer, de ontzettende berichten, die van alle kanten ons toestroomen, ongedaan maken; berichten van een uitgehongerde en tot slavernij gebrachte volksmassa, berichten van duizenden en tienduizenden om des geloofs wille vervolgde stumperds? Men leze de brieven van „Licht im Osten", van Dr. Schabert's Evan. Pressedienst, van de zoo ge-

Sluiten