Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Woord vooraf.

Door den heer Dr. F. J. Krop, Algemeen Secretaris van de „1'Entente Fraternelle Internationale pour la défense contre le Bolchévisme sur le terrain moral et religieux", is mij verzocht een kort woord te schrijven ter inleiding van deze brochure, die de toespraken bevat, welke bij gelegenheid van de betooging op 10 September in de kathedraal van Genève zijn gehouden door de vertegenwoordigers der Protestantsche Kerken van Duitschland, Engeland, Frankrijk, Zwitserland en Nederland,

Met het grootste genoegen voldoe ik aan dien wensch; want ik stel er prijs op te zeggen, hoezeer ik de gezamenlijke actie der Kerken van alle landen goedkeur: een actie ten gunste van de slachtoffers der afschuwelijkste vervolgingen en tevens bedoeld als zedelijke verdediging tegen de menigvuldige gevaren, waarmee het bolsjewisme ons bedreigt.

In de ontzettende worsteling, waarin de gansche wereld is betrokken, gaat het om het bestaan zelf van onze Christelijke beschaving. En evenals de mannen, wier redevoeringen men zal lezen, ben ik overtuigd, dat de godsdienstige wereld een plicht te vervullen heeft en dat de regeeringen alle op gelijke wijze zijn gesteld voor een niet te ontwijken taak. Met vertrouwen richten de Kerken zich tot den VOLKENBOND voor alles, wat betrekkin* heeft op de politieke en economische zijde van het Russische vraagstuk, dat een wereldkwestie is, en ik geloof te kunnen zeggen, dat

Sluiten