Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Kerk en het openbare leven

door

JEAN DE SAUSSURE, Predikant bij de Eglise Nationale van Genève,

De Kerk, geachte Broeders en Zusters, is de eenige gemeenschap, die geschikt is, om alle menschen te vereenigen tot een algemeene en volkomen broederschap. Aan welke andere gemeenschap van menschen gij ook denken moogt, gij zult bemerken, dat zij een min of meer talrijke groep menschen omvat, maar met uitsluiting van andere groepen. Al die vereenigingen bepalen zich tot een partij, of een land, een klasse der maatschappij, of wel tot een leeftijd of sekse. Of ook, als het een beweging gelukt de geheele menschheid te vereenigen, dan geschiedt dit nooit anders dan betreffende een bizonder punt.

Alleen Christus kan bewerken, „dat allen één zijn".

Alleen de Kerk „het lichaam van Christus", het orgaan, het werktuig van Christus op deze aarde, de Kerk, in wezen één en algemeen ondanks haar tijdelijke verscheidenheid, kan de gansche menschheid vereenigen tot „één enkele kudde", onder de leiding van haar „eenigen Herder," Jezus Christus.

Aan deze Goddelijke opdracht is de Kerk volstrekt verplicht tot eiken prijs er tegen te waken, dat geen andere beweegreden dan ongeloof of goddeloosheid, in één woord: geen ander niet-godsdienstig motief iemand van haar kan scheiden. Dat beteekent, dat de algemeenheid der Kerk, die een harer schoonste hoedanigheden vormt, haar verbiedt zich te be-

Sluiten