Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

macht tot behoud der persoonlijkheid; daarom wordt deze onverbiddelijk bekampt. Al gaan daarbij duizenden te gronde, dat deert den Communisten niet. Weliswaar gaat men niet steeds rechtstreeks op het doel af. Als bij een eerste poging yan geweld zich belemmeringen voordoen (al zij 't ook, dat deze slechts veroorzaakt worden door de verontwaardiging van het Christelijk Europa), dan komt men langs omwegen terug. Daartoe moet nu vooral de „Bond der Strijdende Godloozen" dienen die de stroopop der uitroeiïngspolitiek vormt en ongeveer den volkswil vertegenwoordigen moet, die de verwoesting der kerken eischt.

Maar wie laat zich door zoo'n vermomming om den tuin leiden? Hoe zou deze Bond b.v. in het Roode leger agitatie kunnen voeren zonder uitdrukkelijke toestemming der regeering? Vanwaar komen de ontzaglijke sommen gelds voor de uitgebreide propaganda over de heele wereld, als alleen voor de jaren 1917— 1929 een lijst van 2306 anti-godsdienstige geschriften kan worden samengesteld?

Hoeveel kosten veroorzaken reeds de regelmatig verschijnende tijdschriften, die in verschillende talen worden verspreid, om nog niet eens te spreken van de cursussen door middel van radio, universiteiten, persbureau en uitgeversondernemingen !

Achter dezen „Bond der Godloozen" staat het gansche politieke en economische machtsapparaat der regeering.

Hoonend wordt den geloovigen toegeroepen: „Indien uw overtuigingen slechts overtuigingen waren; indien gij ze niet hadt uitgesproken en geen propaganda en agitatie daarvoor hadt gevoerd, dan zouden we ook over de bestrijding ervan, niet gerépt hebben, want droomen en verzwegen overtuigiage»''*(«öfden door ons niet bestreden."

Waarom dan echter dat bespieden en aanbrengen zelfs van de ouders door de kinderen? En wat heeft men aan een geloof, dat het leven niet in wil, niet moet, niet kan?

Sluiten