Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OOK DE GEHEELE WETGEVING BETREFFENDE DE GODSDIENSTIGE GENOOTSCHAPPEN BEWIJST VOLDOENDE DEN ONBUIGBAREN WIL VAN DEN COMMUNISTISCHEN WETGEVER OM ALLE RELIGIEUS LEVEN IN DE SOWJET-UNIE GRONDIG TE VERNIETIGEN.

Het verlies van 't kiesrecht met als gevolg berooving van arbeidsgelegenheid, voedselkaarten en aanspraak op een woning, hebben de geestelijken gedegradeerd tot rechtlooze bedelaars. Hechtenis, aanklacht en veroordeeling van deze menschen volgen in verband' met het aangegeven systeem steeds op indirecte wijze wegens het geestelijk ambt, dat weliswaar reeds op zichzelf genomen in strijd is met de grondwet.

Volgens officieele opgaven werden in Rusland duizenden geestelijken gedood. In de jaren 1927—'29 zijn 2012 godshuizen gesloten of in de lucht gevlogen. De Isaac-Kathedraal in Leningrad en de oudste kerken van Moskou werden tot musea van het atheïsme gemaakt. Andere werden gebruikt als hoogescholen, roode clubs en bolsjewistische tehuizen. Juist dezer dagen werd aangevangen met de verwoesting van den beroemden Dom des Verlossers in Moskou, een nationaal heiligdom van het Russische volk, dat enkel reeds als prachtig bouwwerk bescherming verdiende.

Dertig anti-religieuse films, theaterstukken en opera's stellen ook de Kunst in dienst van de vijandschap jegens den godsdienst. Het aanzienlijk ledental van den Bond der Godloozen van 3,5 millioen beduidt, dat alle communistische organisaties in de ANTI-RELIGIEUSE actie zijn opgenomen.

Het lot der Russisch-Orthodoxe Kerk wordt ook gedeeld door de Kerken van Evangelische belijdenis, de sekten, de Joden en Mohammedanen, nadat een tijdlang de vrije groepen en sekten zich nog in een zekere begunstiging mochten verheugen. Men hoopte daardoor de georganiseerde Kerken makkelijker te kunnen

Sluiten