Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om te kunnen strijden tegen de verdwazing of het dom-houden van de arbeidersklassen met behulp van den godsdienst".

„Communisme en godsdienst staan als vijandige machten tegenover elkaar en kunnen nooit samengaan. Daar, waar de godsdienst zegeviert, is het communisme zwak. Het communistische regime zal slechts verwezenlijkt kunnen worden in een maatschappij van alle geloof bevrijd."

Ik zal U niet vermoeien, waarde luisteraars, met de verschillende besluiten, die tegen kerk en geloof zijn genomen gedurende de 10 eerste revolutie-jaren. Wel valt te constateeren, dat de strijd zich langzamerhand organiseert en dat.het voortdurend aandringen op een stelselmatige actie tegen den godsdienst niet zonder uitwerking bleef.

Steeds ondubbelzinnig wordt de houding der leidende partij die volkomen juist wordt geteekend in het openhartige artikel, dat „De God-looze" publiceerde bij gelegenheid van het tienjarig bestaan der Sowjet-Unie (1927) en waarvan ik slechts deze regelen onder Uw aandacht breng: „Onze grondwet beschouwt de „dienaren van den godsdienst" als een nietwerkende klasse in de maatschappij, die daarvan dan ook maar de gevolgen moet dragen; zij heeft geen kiesrecht, doch is wel verplicht belasting op te brengen, krijgsdienst te verrichten, enz. &m

Ons land is het eenige ter wereld waar de geestelijkheid wordt geacht te zijn een leger van parasieten, wier roeping het is de gifmengselen van den godsdienst te verspreiden. In ons land is aan dat leger zijn juiste plaats aangewezen, n.1. in de gelederen der machten, die als vijanden van de revolutie zijn te beschouwen.

De Sowjet-Regeering is tegen alle godsdiensten en volgt in haar politiek de besluiten der Communistische partij, die het geloof als een soort geestelijke onderdrukking der groote menigte beschouwt. Zij verleent haar krach-

Sluiten