Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Iets verder in hetzelfde nummer van „De God-looze", dat ik reeds aanhaalde, wordt medegedeeld, dat zeven kerken te Oelianovosk werden onteigend en in communistische clubs omgezet; dat voorts in de streek Solnzeff de kerkklokken in beslag werden genomen om het fonds voor de industrialisatie te versterken, terwijl men aandacht vraagt voor de mededeeling dat binnenkort een onderzeeër, die „De Godlooze ' gedoopt zal worden, gereed zal zijn.

Een paar weken later (do 11 December) komen aanwijzingen voor de schooljeugd en de roode pionniers met het oog op hun strijd tegen het geloof gedurende de Kerstcampagne. Kerstfeest, zoo verklaart de redactie, is het feest van leugen en bedrog, misleiding en onzin, geweld en bloed; het feest van hen, die de arbeiders ezploiteeren en onderdrukken. Laat ons op dat feest reageeren door onze actie voor socialisme en communisme tienvoudig te versterken en de leuze aan te heffen: „Op voor de wereldrevolutie ten bate van het proletariaat".

De oudere generatie geeft men vrijwel prijs. Die sterft straks toch uit, voor zoover zij nog niet vermoord is of „bekeerd" tot het zuivere marxisme. Maar de jeugd moet gewonnen worden voor de „goede zaak". Daarop moet men z'n krachten concentreeren.

In dit verband vestig ik dan ook Uw aandacht op de volgende woorden van Maurice Hindus, in zijn reeds geciteerde werk (1): „Wat in het godsdienstverval in Rusland in het bijzonder tot nadenken stemt, is de uitdagende ongodsdienstigheid van de jeugd. Overal spreidt

(1) „Ontredderde wereld", uitgegeven door: N.V. Em. Querido's Uitgevers-Maatschappij te Amsterdam. Prijs ƒ 4.25.

Dit boek is een degelijke en, zooveel mogelijk, objectieve studie van de Russische toestanden. Ieder, die op de hoogte wil blijven van hetgeen in de Sowjet-Unie plaats grijpt, moet dit boek gelezen hebben.

Sluiten