Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de z.g. vooruitstrevende jeugd haar atheïsme openlijk en vroolijk ten toon en dit gedeelte van de jeugd sleept de anderen mee, behalve misschien de Protestanten. Ik zeg misschien, omdat, hoewel de Protestantsche jeugd tot nu toe meer aan het geloof heeft vastgehouden dan de andere jonge menschen in het land, het nog zeer de vraag is of zij zich ten slotte niet ook los zullen maken van het geloof hunner vaderen. Er zijn godsdienstige leiders, die met een glimlach het denkbeeld verwerpen, dat het atheïsme zal blijven bestaan in Rusland. Zij redeneeren zóó: de religie, en in het bijzonder het Christendom, heeft alle aanvallen in het verleden overleefd en zoo zal het ook de aanvallen van het Bolsjewisme overleven. Ik moet daarop met den meesten nadruk antwoorden, dat in de geschiedenis nog nooit een godsdienst en zeker niet het Christendom, te maken heeft gehad met een zoo geduchten vijand als het nu in Rusland tegenover zich heeft, — een vijand, die zoo vastbesloten, zoo energiek, zoo intelligent is als de Bolsjewiki. Het heeft geen zin om hun strijdkrachten te bespotten of te ttegeeren".

Volkomen juist: struisvogelpolitiek zou in de huidige omstandigheden niet alleen dwaas, maar misdadig zijn; met groote dankbaarheid constateerde ik dan ook dezer dagen, dat er steeds meer beslistheid komt in de kringen van hen, die niet in den hoek van het atheïstische bolsjewisme willen gedrongen worden en den mensch nog iets hooger achten dan een chemisch praeparaat of een verlengstuk van de machine, ja, dat zij besloten zijn ten doode toe te strijden voor de heilige goederen, die hun werden toevertrouwd.

Zoo zal het mijn geloovige hoorders in Nederland aangenaam zijn te vernemen, dat hun Zwitsersche geestverwanten het volgende protest wereldkundig hebben gemaakt: „Uit naam der 130.000 onderteekenaars van het verzoekschrift „Voor de martelaren" geadresseerd aan den Bondsraad, hebben wij den wensch uitge-

Sluiten