Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Internationale haar oorlogsmiddelen vrijelijk liet klaar maken, onderhouden en vermeerderen, dan zou de wereldvrede weldra nog minder verzekerd zijn dan heden ten dage en het werk van genoemde Conferentie zou ijdel geacht moeten worden.

De waarheid van deze bewering springt in het oog, wanneer men zich den toestand indenkt, die geboren zou worden uit de volledige opheffing van elke bewapening; als men op dat moment geen paal -en perk gesteld had aan het oorlogszuchtig optreden der lilde Internationale, en de gewapende groepen welke van haar afhankelijk zijn, niet gelijktijdig had ontbonden, dan zou er van vrede geen sprake kunnen zijn.

Het wilde ons voorkomen, dat het noodzakelijk was Uw aandacht te vestigen ook op die zijde van het vraagstuk, die maar al te vaak wordt verwaarloosd, en, naar onze meening, toch van het allergrootste belang isl Daarom richten wij tot U, met al den U verschuldigden eerbied, het ernstige verzoek om haar niet uit het oog te verliezen, tijdens de besprekingen van de Ontwapeningsconferentie, waarvoor wij de beste wenschen vormen."

Mij dunkt, dit schrijven behoeft geen commentaar: het spreekt voor zichzelf. Een legercorps hier ontbinden, elders een tank afdanken, of een oorlogsschip voor oud-roest verklaren dat heeft geen zin. Het debat moet gaan over den weg tot duurzamen vrede, over de middelen, om te komen tot een toenaad'rend elkander begrijpen, zoowel van volkeren en natiën als van rassen en standen. Dat laatste vooral wil ik onderstrepen. Tot socialen oorlog toch wordt allerwegen opgeroepen; met het oog op een gewenschte en hardnekkig voorbereide wereldrevolutie wordt het wachtwoord gegeven: „Proletariërs van alle landen vereenigt U"; en zouden zij die voorstanders zijn van een vrede, dien naam inderdaad waardig, dat uit het oog mogen verliezen, dat over het hoofd mogen zien?

Sluiten