Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van dien Duitschen kolonist, een paar weken geleden in Het Zoeklicht (6 Febr. '32) opgenomen. Of deze regelen van Schaberts Pressedienst (R. Ev. P. No. 2, 1932): „Verleden jaar was de woede der Sowjetregeering gekeerd tegen de geloovige boeren, die, zooals men weet, naar de kampen voor dwangarbeid werden gedeporteerd. Heden ten dage constateert men de toenemende onderdrukking der industrie-arbeiders, die nog trouw zijn gebleven aan hun godsdienstige overtuiging. Zeer vaak geeft men zich niet eens meer de moeite te verbergen, dat hun godsdienstige meeningen oorzaak zijn van hun ontslag."

Of, om den tegenstander de maat vol te meten, deze mededeeling uit de Godlooze (15-12-'31): „De sectarische evangelist Semkow veroorloofde zich een contrarevolutionnaire actie, gaf hier en daar sectarische wachtwoorden en verspreidde sectarische bladen. De arbeiders banden hem uit den metaalbewerkersbond en drongen er op aan, dat hij van de fabriek werd weggezonden."

Broodeloos; naar huis gestuurd; straks de gevangenis in; naar de kampen voor den vreeselijksten dwangarbeid; of naar de Solowetski-eilanden; en, bij de minste aanleiding, onuitstaanbare martelingen of de verlossende kogel.

Wie geeft mij de pen van Mevr. Beecher-Stowe om dat alles te beschrijven? Wie geeft mij woorden, om de wandaden der beulen naar waarde te brandmerken en aan den schandpaal te nagelen de houding van allen, die hun, vrijwillig, hand- en spandiensten bewijzen en onbewogen kunnen blijven by het gekerm van honderdduizenden, ja millioenen slachtoffers?

Ongetwijfeld, Dr. O. Schabert, deze eerlijke, trouwe

Sluiten