Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WOORD VOORAF.

Dat Moskou wereld-revolutie wil en voorbereidt, mag van algemeene bekendheid worden geacht; maar dat men hier en daar vrijelijk onderwijs laat geven in de leer der revolutie en de beste methoden aanwijst om een omwenteling tot stand te brengen, dat is wellicht voor velen iets nieuws.

Zoo verscheen daar onlangs te Parijs een boek, waarin openlijk gewapende opstand wordt gepredikt. Het boek is door de Fransche Regeering in beslag genomen en derhalve nergens meer te krijgen. Een mijner vrienden heeft er echter éen exemplaar van in zijn bezit, en het wilde mij voorkomen, dat het z'n nut kon hebben de inleiding ter algemeene kennis te brengen. De schrijver wijst er op, dat geen revolutie mogelijk is zonder leger en politie onbetrouwbaar te maken; dat het gewenscht is door de propaganda van een zeker antimilitarisme de weerbaarheid van een natie te verzwakken, enz. Men ziet precies uit de gegeven wenken hoe men een volk naar den afgrond voert....

Maar zij die geen revolutie willen, en zoowel hun land als de oud-vaderlandsche zeden liefhebben, zien er eveneens uit wat hun te doen staat.

Een gewaarschuwd man is er twee waard.

Aan het einde dezer brochure vindt de lezer een fragment uit een Open brief van J. Rossathevitch aan Stalin, dat een doorloopende aanklacht is tegen het bolsjewisme.

F. J. KROP.

Sluiten