Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het probleem van den gewapenden opstand.

Neuberg heeft in dit werk zich alleen voorgesteld de kwesties te onderzoeken, die de militaire, de tactische of technische zijde raken van den opstand. Ook zal men in zekere passages vinden een vooringenomenheid met de militaire zijde, uitkomende in een onvoldoende aandacht aan de voorlichting der politieke zaakgelastigden. De gewapende opstand is een speciale tak van krijgskunde en daarom onderworpen aan de speciale regels, die door Lenin reeds in bijzonderheden zijn aangegeven en die iedere proletarische revolutionnair beslist moet kennen.

Het program van het „Opstand-Comité", samenvattende de uitgebreide internationale proefneming van de proletarische opstanden, toont hoe zij alle haar uitgangspunt nemen in de gewone stakingen en manifestaties en dwars door de combinaties van de groöte politieke stakingen en gewapende opstanden tot haar doel komen. Deze internationale proefneming, gegeneraliseerd in het program in den vorm van voorgeschreven gedragslijn, toont, dat het centrale punt in de voorbereiding van den gewapenden opstand is: de wil van de Partij om de proletarische massa's op de straat te krijgen door middel van de staking, en, zijn ze eenmaal op straat, hen aan te moedigen en te organiseeren met 't oog op de worsteling om de macht. Bijgevolg moet men zich bovenal beijveren deze verschillende factoren te analyseeren: zien hoe zij zich hebben voorgedaan, hoe de partijen daarop hebben gereageerd, hoe het proletariaat heeft gereageerd, hoe de gebeurtenissen zijn verloopen, welke positieve of negatieve conclusies daaruit voortvloeien voor de toekomst. Voor de toekomst is dat het eigenlijke probleem. Men moet aan de partijen en aan de proletarische massa's een uiteenzetting geven van de bijeengegaarde proefnemingen, hen onderrichten de stakingen en manifestaties op hooger plan te brengen, om ze zoo om te vormen in generale stakingen, verbonden met een gewapenden opstand tegen de staatsmacht van de bourgeoisie.

Sluiten