Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het hoofdstuk over 't werk in het leger, heeft men niet genoegzaam rekening gehouden met de nieuwe feiten, voorgekomen in de militaire politiek der bourgeoisie, evenmin met allernieuwste proefnemingen van de communistische partijen in dit opzicht.

Neuberg schrijft:

„Als een militair goed onderlegd leger of politiekorps..., ondersteund door fascistische hulptroepen, die tegenwoordig in ieder land bestaan, inderdaad strijden tegen de revolutie, zijn ze in staat de overwinning van deze laatste buitengewoon moeilijk te maken, zelfs als alle andere omstandigheden gunstig zijn."

Neuberg trekt hieruit zeer juist deze conclusie, dat men zich geven moet aan een actief en onverdroten werk, om de gewapende machten der bourgeoisie te ontzenuwen. Te dezer zake citeert hij de volgende passage uit het artikel van Lenin over de lessen van den opstand in Moskou:

„Indien de revolutie de massa's niet meekrijgt en het leger niet op haar hand heeft, kan er geen sprake zijn van ernstigen strijd."

Om de ideeën van Lenin nauwkeuriger en vollediger weer te geven, moet men aan deze passage de volgende regels uit hetzelfde artikel toevoegen: „De massa's moeten weten, wat zij doen bij een gewapenden, Moedigen en wanhopigen strijd. De doodsverachting moet zich meester maken van de massa's en de overwinning verzekeren. De aanval op den vijand moet zoo energiek mogelijk zijn; de aanval en niet de verdediging moet de leus der massa's ■zijn; de meedoogenlooze uitroeiing van den vqand hun doel; de organisatie van den strijd moet beweeglijk en soepel zijn; de aarzelende elementen zullen in den actieven strijd geoefend worden. De ondervinding, opgedaan in de revoluties, toont, dat de verovering van den troep (het succes van den troep) in den loop van den strijd zelf zich ontwikkelt, gedurende 't onmiddellijk contact van de revolutionnaire massa's met de elementen van het leger, die aarzelen en bijna aan demoralisatie zijn overge-

Sluiten