Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terug degenen onder hen, die eenige aarzeling of onbekwaamheid toonen, zij versterken de comité's met nieuwe krachten, enz. enz.

Men moet zeer duidelijk in 't licht stellen de rol van de partij in de directe voorbereiding van den gewapenden opstand. Gelijk men weet heeft de Bolsjewistische partij de kwestie der voorbereiding van den gewapenden opstand voor het proletarische pubhek gesteld (in meetings^ dagbladen, enz.) verscheidene maanden vóór de revolutie van October. Dit was noodzakelijk, want de gewapende opstand, die door de Bolsjewistische partij van het proletariaat voorbereid wordt, is niet een samenzwering, die in strikt geheim door een handjevol revolutionnairen gesmeed wordt. De militaire plannen moeten zonder twijfel in 't geheim uitgewerkt worden; maar, politiek gesproken, en wat betreft de voorbereiding van de massa's voor de gewapende gevechten, moet de opstand worden voorbereid met medewerking van het gros van 't proletariaat. Noodzakelijke voorwaarden voor succes is de doorwerking van de idee van den gewapenden opstand bij de massa's, het goede inzicht van de eenvoudige werklieden in de ontwikkeling der gebeurtenissen, in de beteekenis der gewapende manifestaties en in de steeds vermeerderende politieke stakingen van de massa's en in de plichten, die aan iederen proletariër opgelegd zijn, ingeval van strijd tusschen de gewapende machten der revolutie en die der heerschende klassen.

De aandacht van den lezer wordt vooral getroffen door die deelen van het boek, welke handelen over de deelname van de _ boerenbevolking aan de voorbereiding en de uitvoering van de gewapende opstanden. Hier moet men beslist een ruim gebruik maken van de rijke ondervindingen, opgedaan in de boerenbewegingen in de Sowjet-Republiek en in China. Deze ervaringen leveren o.a. practische aanwijzigingen van *t grootste belang voor de samenstelling van de revolutionnaire boerenlegers:

1. De revolutionnaire legers uit de boerenbevolking zijn opgebouwd op het territoriale

Sluiten