Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

systeem; 2. Iedere streek wijst een état-major

aan, onderworpen aan de politieke leiding (het comité van de communistische partij of de Boerenbond) met een communistische fractie uit zijn boezem; 3. De plaatselijke état-major: a. organiseert de proviandeering van het leger, bepaalde prestaties opleggende aan al de bewoners, b. wijst uit de oudere mannen een wacht aan voor het dorp en zijn omgeving, c. recruteert uit de jongeren reservetroepen voor de mobiele afdeelingen, die langzamerhand ter beschikking gesteld worden van de overeenkomstige actieve eenheden; 4. De noodzakelijke vereischten voor het welslagen, in de organisatie en in de leiding van de operaties der revolutionnaire boerenlegers zijn: a. de proletarische en semi-proletarische samenstelling van zijn legers, b. de aanwezigheid van een kader van industriearbeiders en van communisten, die de militaire en politieke commando-posten bezetten, c. de verbinding van de boeren-acties met den revolutionnairen strijd van het stads-proletariaat.

Met betrekking tot de vrjjwilligers-organisaties van de heerschende klassen schrijft Neuberg, onder aanhaling van de besluiten van hef 6e congres van de „Internationale communiste": „Men moet woedenden haat verwekken bij de bevolking tegen deze troepen, door haar ware karakter te ontsluieren." Deze aanduiding dient verder verduidelijkt te worden: men moet niet alleen den haat opwekken, maar ook den strijd organiseeren door met alle middelen het werk en het bestaan zelf van deze troepen te désorganiseeren. De practijk van den klassestrijd heeft reeds een wapen van deze soort gesmeed in den tegenwoordigen tijd van vrede; het zijn de organisaties van proletarische verdediging. Voor het oogenblik bestrijden deze organisaties het fascisme zeer onvoldoende, het is meer dan noodig om hun zoo gauw mogelijk goeden raad te geven, hoe in de tegenwoordige omstandigheden een uitgebreide aanval tegen het fascisme kan ontplooid worden.

Hét is onmogelijk de verzekering van Neuberg aan te nemen, volgens welke de opstanden van

Sluiten