Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wezig waren, zonder welke de zegepraal van den gewapenden opstand onmogelijk is.

In het hoofdstuk over den opstand van Shanghai in April 1927 treffen wij verscheidene onnauwkeurige uitdrukkingen aan, waaruit men kan concludeer en, dat Neuberg oordeelt, dat in April 1827 de opname van de Chineesche communistische partij in de „Kuomintang" een dwaling was. Gelijk men weet, heeft de „Comm. Internationale" zich absoluut er tegen verzet, dat op dit tijdstip reeds de communistische partij uit de „Kuomintang*' zou treden. De gebeurtenissen, die daarna volgden, bevestigden volkomen de gegrondheid van deze opinie. Neuberg moest aantoonen, hoe de communistische partij moest handelen, terwijl ze deel uitmaakte van de „Kuomintang": haar invloed gebruiken in de rangen van deze laatste om een machtig revolutionnair bloc van arbeiders en boeren te vormen aan 't hoofd van den gewapenden strijd van de massa's van Shanghai en andere plaatsen, met uitzicht op de vestiging van de revolutionnaire dictatuur van arbeiders en boeren.

Hét hoofdstuk, dat de opstanden van Canton en Shanghai bevat, eischt bijgevolg een bijzonder crrtische aandacht van den lezer.

De uitgevers doen dit boek verschijnen met de verzekering, dat, ondanks al zijn gebreken, de lezing buitengewoon nuttig zal zijn voor lederen communist, voor iederen revolutionnairen proletariër!

Sluiten