Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men overtuigt het jonge lid der partij, dat hij een soldaat is van het front, waaraan de heele wereld weerstand biedt in zijn ondernemingen, waarvan de enkele gedachte reeds de gansche aarde doet beven van vrees. Men stelt hem de overige menschheid voor als onderdrukte slaven en pochende klaploopers, een wereld van vijanden wacht slechts op het oogenblik om den jongen Staat te vernietigen door gewapende tusschenkomst. Men moet klaar zijn voor dezen onvermijdelijken aanval van 't wereld-kapitalisme en daarom verdient het roode leger alle zorgen, zijn soldaten zijn de heldhaftige beschermers van de nieuwe menschheid. En aan hun zijde moet ieder zich in een toestand van mobilisatie voelen, gereed om te lijden en te sterven voor het Bolsjewistische ideaal. 9) * * *

Men kan deze opmerkingen over Rusland wel gunstig vinden. Zeker de keerzijde van de schilderij bestaat: de despotieke bureaucratie, het inquisitoriale stelsel, de dikwijls wreede gestrengheden, het hatelijke corporatisme en al het gerommel van opstand onder het verplichte stilzwijgen; al de droefheid die er is ook bij hen die niet instemmen met deze knechting van lichaam en ziel. Men kan evenmin ontkennen de tegenslagen, de desorganisatie, de zorgeloosheid, die het succes van het vijfjaren-plan minder schitterend maken dan sommigen zeggen en de tegenzin waar de heerschers van dit rijk zich tegen stooten; het kleine getal aanhangers van de partij, de onmete-

8) Sieburg, artikel, genoemd onder 5, p. 479.

Sluiten