Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dacht der sovjet-regeering en doen hen, althans in beginsel, maatregelen nemen tot bescherming van deze vrouwen, die geheel aan de plaatselijke communisten zijn overgeleverd.

In dezen toestand van ellende, onteering en berooving van alle rechten werken tegenwoordig in Sovjet-Rusland een half millioen meisjes en vrouwen De toestand van de andere vrouwen, die een intellectueele betrekking hebben, is niet beter.

Vastgeketend aan haar taak.

De ongelukkige en onverantwoordelijke toestand van de intellectueele vrouwen wordt nog verergerd nu ze, evenals de arbeiders aan haar plaats onlosmakelijk zijn verbonden tot aan het einde van het vijfjaren-plan

Tegenwoordig heeft geen enkele Russische vrouw, zoomin onderwijzeres als ambtenares, het recht haar standplaats te verlaten. Op straffe van uit de partij te worden gezet. Deze straf, die automatisch meebrengt onthouding van rantsoenen, staat gelijk met den hongerdood, want men kan geen werk vinden, wanneer men buiten de partij staat. Om aan de intellectueele vrouw, die werkt, alle mogelijkheid te ontnemen om haar belangen te verdedigen, gebruikt de Sovjet-regeering sedert verleden jaar het volgende systeem: Niemand van de intellectueelen heeft in zijn bezit de akten of diploma's, die hij heeft behaald. Dus b.v. een dokter heeft zijn bul niet zelf, deze wordt bewaard in de Sovjet-instituten

Eindelijk, de comm. betalen met opzet het verdiende geld niet in eens aan onderwijzeressen en andere ambtenaren uit. Zij geven op afkorting 5 of 10 roebels eenige keeren per maand Onder deze omstandigheden behoeft het niet te verwonderen dat het onderwijzersambt niet erg begeerd wordt. Inderdaad, er komen dan ook op 't oogenblik in Sovjet-Rusland 117.000 onderwijzers te kort. (Za Komm. Prosv., No. 39, 1932.) Op deze manier worden de intellectueele vrou-

Sluiten