Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wen, die als onderwijzeres zijn aangesteld, gemaakt tot gesocialiseerde slaven, zooals ook de arbeiders zijn en de leden van de Kolkhosen, die tot gedwongen arbeid verplicht zijn

Het feit, dat de arbeiders aan hun plaats verbonden zijn tot aan hét eind van het vijfjarenplan, heeft het onderscheid volkomen weggewischt tusschen de werkelijke intellectueelen en de nieuwe roode specialisten

Zooals we gezien hebben is volgens verschillende getuigenissen, de toestand van de jonge onderwijzeressen, lid der comm. partij, dermate critiek, dat zij dikwijls den dood verkiezen boven het werken met enthousiasme voor den opbouw van het vijfjaren-plan.

Vreeselijk dilemma.

Serge de Chessin heeft dus wel gelijk, als hij in zijn reeds genoemd boek zegt: De vrouwen zoeken uitkomst in den dood tegen de socialistische leefwijze, in den dood of de prostitutie, een variant van den dood, als logisch alternatief, als laatste tweesprong, waartusschen de vrouwelijke wil nog vrij kan kiezen in SovjetRusland

Conclusies.

Het is moeilijk in een beperkte studie al de stadiën van den wezenlijken lijdensweg te beschrijven, dien de sovjet-vrouwen moeten gaan. De socialistische hel, door de communisten geschapen, heeft gedurende vijftien jaar onder de vrouwen ontelbare slachtoffers gemaakt

De vreemdeling kent noch de folteringen, noch de worstelingen van deze ongelukkige ten doode gemartelden.

De vreeselijke dagelijksche strijd, dien de Russische vrouw strijdt voor haar geloof, voor de zedelijkheid, voor 't geluk van haar kinderen, de gezondheid en het leven van de haren, haar afmattenden arbeid in de fabrieken, in de Kolkhosen of in de sovjet-inrichtingen, die haar

Sluiten