Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en Letten, Riga bereiken, om, hetzij voor ontvangen giften te danken of om hulp te smeeken, daar de ellende ondraaglijk is geworden, zijn onweerlegbare getuigenissen van den nood, die door de Godloosheid over hen wordt gebracht.

Juist deze brieven vormen het beste materiaal, om den menschen de oogen te openen voor den verschrikkeljjken vijand, het bolsjewisme, dat met dreunenden pas alle cultuurlanden inmarcheert, en elke Christelijke cultuur onder den _ voet wil loopen.

Zijn voorposten zijn de scholen zonder godsdienst, de Uchtvaardige echtscheidingsprocessen, de buitensporige vereering der techniek, de verachting van God en Zijn Woord. De vijand moet in al z'n gedaanten aan de kaak worden gesteld. Wie op Rusland let, ziet als voor oogen waar het heen gaat, als Gods gebod krachteloos wordt gemaakt en de menschen alleen naar hun eigen dwazen wil een Staat en samenleving willen inrichten. Indien het niet gelukt de voorposten te overwinnen, dan komt de hoofdmacht van het bolsjewisme, dat over stapels hjken en op de bouwvallen der cultuur een nieuwe maatschappij wil stichten, nog aan niemand bekend, ja, enkel en alleen in woorden bestaande.

Tot nog toe zien we niet anders, dan dat het bolsjewisme God tracht te dooden, d.i uit alle harten te verbannen, de menschelijke persoonlijkheid vernietigt en den collectieven mensch verheerlijkt; den mensch van het verstand, zonder een enkel ideaal; den mensch, die de machine aanbidt en zelf niet anders is dan een radertje in de groote Staatsmachine.

Wie het oog op Rusland vestigt, ziet echter niet alleen het ontzettende vernielingswerk van het Godlooze bolsjewisme, maar ook de kracht des geloofs, dat stand houdt onder de zwaarste beproeving. Daar openbaart zich ook weer de kracht van het getuigenis der martelaren.

„Geloofd zij God voor alles!"

Met dit woord van Chrysostomus ging de

Sluiten