Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RUSLAND-PAKKET II

Ir. Max Henkart: Sowjetbeloften en werkelijkheid ƒ 0,25

De heerschappij der Communisten, 1917—1930 „ 0,35

Dr. K. Nötzel: Oorsprong, wezen en beteekenis v.h. bolsjewisme „ 0,20

K. von Koschutski: Herinneringen aan Rusland , „0,25

Prof. N. von Arsenlew: Godsdienst ln SowJet-Rusland 0,1S

Dr. J. R. Callenbach en anderen: Toespraken over de Russische

geloofsvervolgingen „ 0,50

C. Shevltsch: De gevolgen v. de bultenlandsohe protestbeweging

op den godsdlenstlgen toestand ln Rusland , 0,15

M. Mlschailoff: De Russ. Orth. Kerk onder het Sowjet-réglme.. „ 0,35 Dr. W. Künhaupt: Het Bolsjewisme — zijn ideeën, bedoelingen

en ondergang i. 0,20

De godsdienstvervolgingen ln Rusland (u.h. Russ. blad „Dnl") „0,20

Wat ls het Bolsjewisme en hoe ziet het er ln Rusland uit? 0,15

Tlna Schmidt: Mijn reis in Rusland 0,15

Dr. G. Lodygensky: Rusland ln 1930 0,40

Boris EUacheff: De Sowjet Dumping i „0,15

Dr. F. J. Krop: Het Bolsjewisme ln de praktijk en wat wy uit

die wereldactie kunnen leeren „0,20

Prof. Dr. Auhagen: De waarheid omtrent den godsdlenstlgen

toestand ln Sowjet-Rusland 010

De Russische Kerk en de Sowjet-Regeering '. 0,06

P. Jankowski-Junosze: Russische Kerken ln Sowjet-Rusland en

daarbuiten , 015

Prof. Dr. Korenchewsky: Eendracht maakt macht !!"!!!! ,', 0,'os

Dr. F. J. Krop: De Paaschcampagne der Godloozen en wat zij

ons te zeggen heeft „8,12

Tschegolev (naar): Het antl-godsdlenstlg werk onder de kinderen ln Rusland 0,0S

K. A. Klepinlne: De godsdienst en de nieuwe communistische

cultuur 012

Annle Wleck: Een beeld uit Sowjet-Rusland """" ,', 0*08

De gruwelen der concentratie-kampen van de Sowjet-Unle 0,05

Prof. Dr. Iwan njln: Hoort de signalen , 0,08

Dr. Hausdorff: De Joden en het Bolsjewisme 0.06

Berichten over den toestand der Orthodox-Russische Kerk

bulten Rusland, enz 0 01

Voornaamste stellingen van de Sowjetsche propaganda' tegen de "

protestbeweging en de weerlegging ervan 0,08

Het getuigenis van een Zwitser uit Rusland „0,08

Elschen der godsdienstig gezinde Russische arbeiders „ 0,08

Prof. Dr. H. R. Nlelauhr: Heeft de godsdienst ln Rusland een

toekomst? 0,08

Totaal . .777^ ƒ 5,0»

RUSLAND-PAKKET III

C. Martens: Onder het Kruis, Ing ƒ125

F. A. Mackenzie: De hel ln Rusland, Ing „ZiO

Dr. O. Schabert: De Baltlsche arbeid voor Rusland 0,25

Dr. Krop: Pinksterevangelie en Bolsjewisme (5e Radiotoespraak) „ 0,20

Fr. Eccard: De dwangarbeid ln Sowjet-Rusland ,,0,20

Dr. F. J. Krop: De treurige toestand der arbeiders ln SowjetRusland en de Kerken (6e Radiotoespraak) 0,20

De Russische arbeider onder Communistische heerschappij „0,20

Dr. F. J. Krop: De intern, samenkomst der Kerken te Genève, 10 Sept. 1931, en de roeping van den Volkenbond Inzake de

Russische geloofsvervolgingen (7e Radiotoespraak) „0,15

Dr. F. J. Krop.' De gunstige berichten van reizigers, die de Sowjet-Republlek hebben bezocht, en de werkelijkheid

(8e Radiotoespraak) 015

Dr. F. J. Krop: Nog eens: De gunstige berichten van'reizigers, ' die de Sowjet-Republlek hebben bezocht, en de werkelijkheid (9e Radiotoespraak) 0 20

Ds. J. Saussure, Ds. O. Schabert, Ds. A. Dartigue, Aartspriester " ' S. Orloff, Ds. O. Fledler, Dr. F. 3. Krop en Dr. J. A. Douglass. Redevoeringen op de Internationale Kerkelijke Samenkomst te Genève, om de aandacht van den Volkenbond op de

Godsdienstvervolgingen ln Sowjet-Rusland te vestigen 0,40

N. Baas: De Heilstaat 0J55

Zes verschillende extra nummers van „Geloof en Vrijheid" " waarin redevoeringen van verschillende bekende Ruslandkenners (andere sorteering dan ln pakket I) 0,90

Totaal ƒ6,75

Sluiten