Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

recht als zoodanig erkend. Het bestaan van een werkelijk huwelijk moet door de rechtbank geconstateerd worden, die zich daarbij grondt op de klaarblijkelijke teekenen van de werkelijke levenswijze. Is dit gebeurd, dan wordt dit huwelijk beschermd evengoed als het andere.

De scheiding ia niet zoo moeilijk als het huwelijk en daarvoor is voldoende de verklaring van een der partijen zelfs zonder medeweten van de andere. Omdat geen bepaald tijdperk voor den duur van het huwelijk is voorgeschreven, kunnen de sluiting en de ontbinding er van zeer goed op denzelfden dag plaats hebben, waarvan de sovjetlitteratuur dan ook voorbeelden geeft

Wat betreft de verzorging der kinderen, iedere zwangere vrouw is bevoegd aan den rechter een verklaring van vaderschap te vragen, daarbij aanwijzende wie zij acht de vader te zijn. Deze, indien lnj niet daartegen protesteert, is dan verplicht hij te dragen in de kosten van de bevalling, in 't onderhoud der vrouw gedurende zes maanden na de bevalling en in 't onderhoud van het kind. Als de rechtbank constateert, dat de vrouw in het tijdvak der ontvangenis betrekkingen onderhield met meerdere mannen, beslist zij, wie de vader is en wie er de lasten van dragen moet. Vóór 1927 eischte de wet dat de onderhoudskosten zouden worden verdeeld over de verschillende mannen en het kind werd hun gemeenschappelijk kind. Maar er zijn wetsbepalingen gemaakt, die zeggen dat een naamlooze vennootschap den vader moet vervangen en dat het kind zal worden de zoon van „Kameraad Ivanow & Cie".

Men ziet de consequenties van dit regime, de veelwijverij en de veelmannerij zijn heel normaal. En men kan een „ingeschreven" huwelijk sluiten en daarna een „feitelijk" huwelijk zonder gescheiden te zijn en volgens de gebruiken, heeft het tweede huwelijk den voorrang boven het eerste. De echtscheidingen vermenigvuldigen zich sterk. Zoo constateert men, volgens sovjetbronnen, dat er in Petersburg in het eerste half-

Sluiten