Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

regime van den gedwongen arbeid zou zijn het normale regime, waaronder de arbeiderswereld leeft, dat schijnt zóó te strijden met onze elementaire opvattingen van individueele vrijheid, dat herinnert zoodanig aan een barbaarschheid, die gelukkig al heel oud is en waarvan alleen de geschiedboeken spreken, dat men geneigd is het niet te gelooven. En spontaan komt de gedachte op, dat men de woorden verkeerd gebruikt; dat men zoo iets noemt, dat geheel verschillend is van wat men onder gedwongen arbeid verstaal

Gaan we dus een beetje ernstiger te werk. Laat ons eens duidelijk vaststellen, wat we onder „vrije arbeid" verstaan. Bezien we vervolgens de Bolsjewistische wet en dan zullen we weten, welke beperkingen zij aan de vrijheid stelt, zoodat men kan spreken van gedwongen arbeid. We zullen dan weten, of er in Rusland gedwongen arbeid bestaat of niet Eén vraag zal zich dan nog opdoen voor hem, die wat al te voorzichtig is; wordt de wet uitgevoerd? Laat ons vooraf opmerken, dat de wettelijke voorschriften récent zijn, omdat ze dateeren van December 1930, na een Bolsjewistisch regime van 12 jaar. Nu zal natuurlijk geen enkel gouvernement besluiten om een wet uit te vaardigen als het er niet op rekent, die uit te voeren. Dit oordeel wordt gesteund door de feiten. De inlichtingen, die de Sovjet-pers zelf geeft, toonen dat de gedwongen arbeid wel werkelijk bsetaat en andere geloofwaardige getuigen spreken er ook van. !

De vrije arbeid wordt als volgt gekarakteriseerd:

De arbeidsmarkt is vrij, d.w.z. dat de arbeider kan kiezen het soort werk en de fabriek, waaraan hij zich verbinden wil; hij kan spreken over het bedrag van zijn salaris, de arbeidsvoorwaarden; hetzij direct hetzij door bemiddeling van de vakvereenigingen; hij kiest vrij zjjn verblijfplaats en zijn woning; hij heeft recht op

Sluiten