Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vreeselijk de kou is in die streken. Het getal gevangenen is moeilijk op te geven, want dat zqn natuurlijk statistische gegevens, die men niet publiceert.

Toch heeft Molotov, president van den Raad van Commissarissen van 't volk op een vergadering van het tiende Congres der Sovjets (Maart 1931) verklaard, dat 1.134.000 personen toen tewerk gesteld waren in de wouden van 't Noorden (op 1 Febr. 1914 waren er in de Tsaristische gevangenissen 171.900 personen).

En toch Europeesche schepen (Engelsche, Noorsche en andere) gaan steeds voort met Archangel aan te doen of de kust van Mourman om hout op te koopen, dat men hun wel leveren wil en wij zelf, wij kunnen in sommige var. onze winkels Russische lucifers koopen, die van dit hout gemaakt zijn.

Toestand der boeren.

Het leven van de boerenklasse verdient zeker de meeste aandacht en de leiders van het Bolsjewisme hebben dat wel begrepen. De boer is natuurlijk behoudend van aard; hij is gehecht aan den grond, dien hij bebouwt en zijn verlangens gaan er naar uit om dien grond in eigendom te bezitten.

Het communisme, dat bij de arbeiders-masa's een vruchtbaren grond vindt, ontmoet een geweldigen tegenstand bij de boeren. Getrouw aan hun theorie van proletariërs-kweeking zijn de Bolsjewisten er op uit, om den boeren-eigendom weg te doen en een landbouwend proletariaat te vormen. Het slagen van hun plan kan hun een ongedachte kracht geven, terwijl een échec hun fataal kan worden.

Toen het gouvernement het vijfjaren-plan vormde, heeft het aan het Russische volk niet verborgen, dat het een zeer buitengewone inspanning vroeg, maar de belooning moest op 't slagen van 't plan volgen en het vijfde jaar van het plan moest uitloopen op welvaart. Zelfs een realiseering, die slechts bij benadering het

Sluiten