Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dedigers van een gezag, dat alleen orde en rust kan waarborgen?

Den handschoen ons toegeworpen royaal oprapen en over de geheele wereld een strijdkreet „God wil het" doen weerklinken, alle weidenkenden een geestelijk „te wapen" toeroepen.

Voor de religieus-moreele zijde van het probleem hebben, natuurlijk, de Kerken, of, wilt ge, de kerkmenschen, de positief-geloovigen, de leiding der apologetisch-polemische beweging, waarvan niemand de dringende noodzakelijkheid* kan betwisten. Grieksch-Orthodoxen, Protestanten, Roomsch-Kathoheken en Joden (om Boeddhisten en Mohammedanen hier buiten te laten) worden allen gelijkelijk bedreigd in hun geestelijk bestaan, in hun heiligste, diepste overtuiging, en allen dienen bedacht te zijn op krachtig tegenweer en hardnekkig verzet.

Het ideaal lijkt mij hier een welbewust „getrennt marschieren, vereint schlagen".

Legt men alleen den nadruk op het laatste, dan krijgt men een eenheidsfront met zuiver negatieve leuzen, of met een positief program zóó mager, dat de groote menigte er niet voor in het vuur gaat. Daarom dient ook het eerste het „getrennt marschieren" krachtig te worden onderstreept. De vier genoemde godsdiensten b.v. hebben alle hun eigen mentaliteit, hun eigen gedachtensfeer. Zij staan wel voor dezelfde moeilijkheden en problemen, doch zij voelen ze, ieder voor zich, anders aan, geven verschillende oplossingen, hebben andere strrjdmethoden, enz. Laat iedere groep, ook op dit terrein, haar eigen beginsel uitleven; haar aanhangers in eigen taal voorlichten, haar „protest" (waarbij men op de positieve beteekenis van het woord gelieve te letten), organiseeren; de beweging zal er door aan diepte winnen. En waar die Kerken of religieuze stroomingen over de geheele wereld zijn verspreid, daar dienen zij zich internationaal te verstaan in deze worsteling met een revolutionnair-atheïstisch eenheidsfront, dat krachtens zijn wezen en bedoelen, een sterk geprononceerd internationaal karakter draagt.

Doch ook nationaal dient het tegenoffensief

Sluiten