Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

georganiseerd te zijn. En ook weer: naar de religieuze mentaliteit, geestelijke gesteldheid of kerkelijke sfeer, waarin men zich beweegt. De loochening der werkelijke verhoudingen heeft geen zin. Eerlijkheid bovenal. De Protestant spreekt anders over godsdienst, gezin en gezag dan de Roomsch-Katholiek, en de Jood zal zijn gevoelens in deze ook op zijn eigen wijze weergeven. Laat er gerust drieërlei brandpunt van antibolsjewistische actie zijn in ons Vaderland (en waarom niet meer?) als er maar krachtig en methodisch wordt gewerkt; als er maar meer wordt gelet op de diepte dan op de breedte, en als op dit terrein alle onderlinge polemiek maar zorgvuldig wordt vermeden. Bij deze nationale organisaties zal niet alleen het religieus-moreele naar voren komen, de nationale zaak zal ook moeten worden bepleit. En op dat terrein kunnen en moeten alle goede Vaderlanders elkander vinden. Protestanten, RoomsehKatholieken, Joden, voorzoover zij echte Nederlanders zijn, zullen meer dan eens de handen ineen moeten slaan om gezamenlijk op te trekken tegen hun gemeenschappehjken vijand.

Ziedaar het goed recht van ons Nationaal Verbond „Godsdienst, Gezin, Gezag". Daarin vloeien saam, zonder zich in elkander op te lossen, de verschillende stroomingen die de waarde van het geloof erkennen, het gezinsleven willen beschermen en het wettig gezag als vrije burgers steunen in deze moeilijke tijden. Geen oppervlakkig wegredeneeren van verschilpunten die er zijn, maar een welbewust erkennen van hetgeen ons vereenigt bij al wat ons scheidt.

En hebben wij niet in ons land een voorrecht dat men elders misschien mist? Hebben wij niet in het Huis van Oranje als het symbool van al onze vrijheden? Spreekt de historie van dat roemruchtig geslacht niet van strijd en leed om des geloofswille, tot bescherming van huis en haard, en tot bevestiging van het gezag, desnoods in den weg van een heiligen opstand tegen uitheemsche tyrannie? Daarom scharen wij ons allen om den Troon onzer geëerbiedigde Vorstin, die de traditie van een Willem de

Sluiten