Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volk een rigoureuze zuivering bij hoog en laag van alle destructieve elementen. Een zuivering, die zich niet alleen zal moeten en kunnen uitstrekken tot het beroepspersoneel onzer weermacht, maar die ook zal moeten worden toegepast onder de duizenden jaarlijks opkomende dienstplichtigen. Ook daar is een scherpe selectie de noodzakelijke consequentie. Jonge mannen, wien geleerd is liever „op de sterren" te schieten dan het wapen te richten tegen eigen klasse, en die- er op uit zijn om de weermacht zoo veel mogelijk te ondermijnen, behooren in het gezagsorgaan niet thuis.

Natuurlijk zal het daarbij noodig zijn, door het invoeren van anderen verplichten dienst voor dezulken en eventueel van een weerbelasting, te waken tegen het parasiteeren op de bereidheid der nationaal gezinden.

Maar er is meer te doen. Er is dezer dagen betoogd, dat het contact tusschen officieren, onder-officieren en minderen innerlijk moet worden versterkt. En nu moge ik U wijzen op een vereeniging als „Pro-Rege", waar officiëren, onderofficieren en soldaten in één organisatie zijn bijeengebracht met het doel de Christelijke levensbeschouwing en de liefde voor ons vorstenhuis in de weermacht in te dragen. Dat daar een Christenmeerdere naast een gewoon soldaat zit, ondermijnt het gezag van dien meerdere volstrekt niet. Evenmin toch als een vader, die deelt in het spel van zijn jongens, daarmee zijn vaderlijk gezag inboet.

Juist het samenleven en samenwerken van meerdere en mindere, het samengrijpen naar hetzelfde ideaal, het samen bidden tot denzelfden God vormt een mystieke band, die een zegen verspreidt over de weermacht.

Dat dan aan zulke organisaties, die niet allereerst streven naar stoffelijk belang, een breed en vrij arbeidsveld in de weermacht geschonken worde.

Onze weermacht is het gewapende deel van ons volk en onze militairen zijn de volkskinderen in uniform. Daarom moeten volk en weermacht nauw met elkaar verbonden blijven.

Sluiten