Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich te réorganiseeren voor nieuw actief optreden, toen werd het plan Schlieffen zoodanig veranderd, dat de Nederlandsche neutraliteit werd ontzien.

De man die het het beste weten kan, de generaal von Moltke zegt in zijn, na zijn dood gepubliceerde „Erinnerungen":

„Zoover stemde mijn opvatting overeen met „die van graaf Schlieffen. In de uitvoering van „het plan was er onderscheid. De, door mijn „voorganger uitgewerkte, opmarsch was zoodanig vastgesteld, dat de rechtervleugel van „het Duitsche leger over Roermond zou mar„cheeren, dus niet alleen Belgisch doch ook „Nederlandsch grondgebied doortrekken moest. „Graaf Schlieffen meende, dat Holland zich „zou beperken tot een schriftelijk protest maar „overigens de schending van zijn gebied rustig „zou laten geschieden. Ik heb tegen die opvatting de ernstigste bedenkingen gehad, ik gedoofde niet, dat Holland zich bij een gebieds„schending rustig zou neerleggen, integendeel „ik zag aankomen, dat aan den rechtervleugel „van het Duitsche leger zooveel krachten „onttrokken zouden moeten worden om de dan „vijandelijke Hollanders in bedwang te houden, „dat daardoor de aanvalskracht van die troepen „tegen Frankrijk ernstig geschaad zou worden."

Is er sterker bewijs denkbaar voor de stelling, dat het onze weermacht geweest is, die in 1914 ons gered heeft van meegesleurd te worden iri den oorlogsbrand? Er is wel gezegd door menschen, die zich niet konden voorstellen, dat een klein leger als het onze, in den oorlog tusschen millioenenlegers zulk een belangrijken invloed geoefend heeft, dat het andere redenen waren, die Duitsehland onze neutraliteit heeft doen eerbiedigen. Men dacht aan economische oorzaken, aan den voedseltoevoer uit Holland naar Duitsehland. Niets is minder waar! In 1914 dacht niemand van de leidende Duitsche staatslieden aan een oorlog van 4J4 jaar. De veldtocht zou zes weken duren; toen dat onjuist bleek, sprak de Duitsche Generale Staf van 3 maanden, eindelijk heette het één winter-

Sluiten