Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veldtocht. Dat was niet te verwonderen. De meest eminente economisten hadden uitgemaakt, dat een oorlog zoo overweldigend veel kostte, dat hij niet langer dan een paar weken kon duren. Neen, niemand in Duitsehland dacht, dat de eitjes en de kaas uit Nederland nog eens een belangrijke rol zouden kunnen spelen in de voeding van het Duitsche volk, niemand heeft in de eerste dagen van Augustus 1914 er aan gedacht, dat Duitsehland zou worden uitgehongerd. Het waren zuiver militaire strategische overwegingen, die de Duitsche legerleiding nauwkeurig de grenzen van Nederland deed ontzien, ook al had dit voor haar het nadeel van tijdverlies, omdat honderdduizenden soldaten moesten passeeren door den nauwen doorgang tusschen Visé en de Ardennen.

Het is tijd, dat het Nederlandsche volk zich duidelijk bewust wordt van de preventieve werking, die onze weermacht in 1914 heeft uitgeoefend omdat sedert de laatste politieke veranderingen in onzen grooten nabuurstaat de veronderstelling zeker gewettigd is, dat wederom koel berekende machtsverhoudingen den doorslag zullen geven bij de politiek ten onzen opzichte der leiders van het nieuwe, militair georganiseerde, Duitsche rijk. Bij het verzamelen van gegevens omtrent de kracht, die het Nederlandsche Volk bij aanranding zijner rechten zal ontwikkelen, zal de vreemde inlichtingsdienst niet alleen rapporteeren over de meerdere of mindere bruikbaarheid van ons militaire, in vredestijd georganiseerde, machtsinstrument maar zeker ook over de mate van bereidheid van de Nederlandsche volksgemeenschap om tot het uiterste haar nationale vrije volksbestaan te verdedigen.

Er is, Gode zij dank, een kentering waar te nemen in de mentaliteit van ons Volk. De oogen gaan hier en daar open, zelfs bij de S.D.A.P., waarvan -één der leiders kort geleden zeide, dat, als er Hitler-benden over onze grenzen zouden komen, het Nederlandsche leger moest worden gemobiliseerd. Duidelijker kon niet worden gedemonstreerd, dat onze eenzijdige

Sluiten