Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen wij niet samenwerken;" of de ras-echte Protestanten: „In zulk een allegaartje krijgt men ons niet?"

De vraag stellen is haar beantwoorden.

En zonder hier te willen treden in de polemiek, die elders zal worden uitgevochten, verwerpen wij als laster het verwijt dat wij „sectarisch" in plaats van „nationaal" zijn zouden.

Als eerlijke mannen, die zeggen wat zij bedoelen, en zich houden aan hun woord, hebben wij gemeenschappelijk de volgende statuten vastgesteld:

De Stichting Het Nationaal Verbond „Godsdienst, Gezin, Gezag" tot bestrijding van revolutionnaire invloeden in Nederland en Overz. Gewesten is opgericht 26 October 1932 door de volgende heeren: (volgen de namen, die men weet, waarbij men in het oog dient te houden, dat de beide Roomsche leden afvielen sinds het besluit van het Episcopaat, terwijl als nieuwe leden toetraden: Mgr. H. T. J. van Vlijmen, bisschop der Oud-Katholieke Kerk, Ds. A. G. H. van Hoogenhuyze, Ned. Herv. Pred.; Kolonel Boeree, Commandant der Burgerwacht te Amsterdam).

Beginsel en doel.

Het Verbond heeft tct zinspreuk „Voor God, Nederland en Oranje."

Het Verbond wil krachtige handhaving van de goederen, ons als heilig pand door onze vaderen toevertrouwd: Geloof in God, een vrij en zelfstandig Nederland en trouw aan het Huis van Oranje.

Het wil bewaring van het gezinsleven als noodzakelijk onderpand voor een gezond volksleven.

Het wil krachtig verzet tegen stroomingen, die het geloof ondermijnen, het gezag aantasten en onze duurgekochte vrijheden in gevaar brengen.

Het wil met alle wettige middelen, maar onverzwakt, bestrijding van elke revolutionnaire beweging in Nederland en Overz. Gewesten, in

Sluiten