Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Want wil men een eerlijke . beschouwing hebben tegenover 't dreigend gevaar, dan moet men diep teruggrijpen in de geschiedenis.

Het protestantisme heeft aan den mensch zijn Godsvertrouwen ontnomen, het rationalisme heeft God zelf weggerukt uit breede lagen van het volk. Cultuur werd een zuiver menschelijk probleem, maar de gulden vrijheid zou slavernij worden voor het volk in de koude maar daarom ook zoo harde negentiende eeuw."

Voeg — zoo zegt de schr. — hier nog bij de factor van het economisch-liberalisme en ge hebt psychologisch het ontstaan van het Bolsjewisme begrepen. En op blz. 6 (vorig citaat is te vinden op blz. 4):

„Een plicht van vertrouwen en durf die alle krachten tusschen hemel en aarde oproept om den draad weer op te nemen van een vroegere beschaving en voort te bouwen aan wat er is overgebleven van een cultuur, die begint op Calvarië en eindigt in den Hemel, trots de afbraak van een Luther en Calvijn, van een Rousseau en Voltaire, van een Marx en Engels, van een Lenin en Stalin, trots de afbraak vooral van hen, die als een tweede Judas de hoogste menschelijkheid verkoopen voor wat geld".

M. de R., het ging mij niet zoozeer om die citaten; ze zijn bekend. Ik wil ze evenmin weerleggen; dat is al vaker gebeurd. Mij ging het hierom: is het niet beter dergelijke dingen onder elkander als bestrijders van het communisme achterwege te laten? Wat denken onze Roomsch-Katholieke medewerkers van Antico hiermede te bereiken. Zeer zeker niet, dat een betere verstandhouding zal komen of blijven bestaan. Gaat men deze brochures verkoopen in vergaderingen, waar Protestanten in groote getale bijeen zijn, dan maakt men deze kopschuw voor een op bepaalde oogenblikken noodzakelijke samenspreking.

Laten de organisaties, die brochures verkoopen, en de sprekers, die optreden op vergaderingen als Antico, er toch zorg voor dragen, dat

Sluiten