Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KARL MARX, DE APOSTEL VAN DEN HAAT.

XXIste Radiotoespraak van Dr. F. J. Krop.

Den 14den Maart 1933 heeft de wereld die zich op Marx beroept, socialisten zoowel als communisten, den 50sten sterfdag van haar geestelijken vader herdacht. Lang te voren (Sept. '32) had Moskou besloten, en allerwegen bevel gegeven, dat van die gelegenheid gebruik zou worden gemaakt om een algemeene campagne op touw te zetten, met het duidelijk uitgesproken doel, de zegepraal van het Marxisme over de geheele linie te bevorderen.

De tijden zijn voor zulk een propaganda meer dan rijp.

Ik wys op de geestelijke en economische crisis, die velen doet grijpen naar een systeem, dat zich opwerpt als het geneesmiddel van alle kwalen. Ik breng in herinnering de ontzaglijke organisatie, die te Moskou haar centrum heeft, wellicht door geen andere geëvenaard, ook niet in de keuze der middelen, en waarop ik reeds meer dan eens in mijn radiotoespraken mocht zinspelen. Ik signaleer ten slotte, voor de zooveelste maal, de onbegrijpelijke gerustheid der gansche beschaafde wereld, waarbij ik — helaas — geen uitzondering kan maken voor de Kerken, hoe ook genuanceerd, al even slaperig als de rest, in elk geval: niet voldoende begrijpend dat het hier gaat om haar bestaan, en om de heiligste goederen haar toevertrouwd.

Zeker, wij zingen uit volle borst, op de wijze van het aloude Lutherlied:

Sluiten