Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"wereld dë wanhoopskreten gehoord van hen, die in dezen nood dreigen om te komen.

Van den morgen tot den avond wordt het somber gelui van de doodsklok vernomen en bij den ingang van vele dorpen hangen aan staken zwarte lappen ten teeken, dat alle inwoners gestorven en gedeeltelijk onbegraven zijn, zoodat het met het oog op besmettelijke ziekten gevaarlijk is, het dorp te naderen.

Honger kent geen hygiëne meer!

Niet alleen wordt het vleesch van gestorven dieren gegeten, maar men snijdt ook het vleesch af van de beenderen der lijken en óp de markt wordt menschenvleesch als dat der varkens verkocht.

In een brief schrijft een moeder, dat ze haar kinderen angstvallig moet bewaken, om te voorkomen, dat ze worden gedood; want de waanzin van den honger deinst voor niets terug. In een naburig dorp had een zoon zijn vader vermoord en opgegeten. Tot straf hing men den moordenaar het hoofd zijns vaders om den hals en leidde hem het dorp rond. Maar waanzin laat zich niet bang maken. Altijd weer herleeft het kannibalisme, indien er hongersnood ontstaat.

Tot op heden zijn alle pogingen, die het Internationale Roode Kruis, welks voordeelen ook de Russen genieten, maar ten opzichte waarvan zij in geen geval verplichting op zich nemen, tot leniging van den nood zouden willen aanwenden, vergeefsch geweest.

Het is niet eens gelukt toestemming te verkrijgen tot invoer van geneesmiddelen, want de Sowjetregeering moet om haar eigen behoud steeds blijven beweren, dat bij haar alles in orde is, en dat er in dit paradijs geen honger wordt geleden.

Zoolang de Europeesche Staten elkaar de handelsvoordeelen misgunnen, die ze door een nauwere betrekking met Rusland aan te knoopen, kunnen verwerven, zullen ze zich niet tot een algemeene actie tegen de Sowj et-Republiek verbinden. Tegenwoordig hebben idiëele beweegredenen in de politiek geen kans meer

Sluiten