Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vóór de coöperaties groeien steeds aan van 's morgens drie uur af, hoewel de distributie eerst om acht uur begint. Vooral hoofden van gezinnen nemen de eerste plaats in in deze rijen; vervolgens, tegen het uur, waarop zij naar kantoor of fabriek moeten gaan, worden zij vervangen door andere leden van 't gezin. Wie niet met eigen oogen de situatie heeft gezien van het dagelijksch leven in Rusland, zou zich zelfs niet kunnen voorstellen, hoeveel energie en kracht men verspilt dag aan dag ten einde zich de kans te verschaffen, om niet van honger te sterven.

Hoe vindt men tijd, om te rusten? En waar kan men rusten? De woningtoestanden zijn verschrikkelijk. Eén kamer wordt altijd bewoond door verscheiden huurders. Het gebeurt meermalen dat verschillende personen om beurten hetzelfde bed gebruiken. Men begrijpt de geestes-gesteldheid van deze menschen, die voortdurend verzwakken door hun zwaren arbeid, door voortdurende zorgen en door kwellingen zonder eind.

Voeg bij dit alles nog de vrees voor gerechtelijke onderzoekingen en voor arrestaties. Wanneer de Sovjet-burger naar bed gaat, legt hij een stuk zwart brood naast zich neer, om het bij de hand te hebben in geval van gevangenneming, want die hebben meestal in den nacht plaats en nooit is iemand zeker, van zoo'n nachtelijk bezoek van de Tcheka verschoond te blijven.

Welke misdaden kunnen de bliksems der Tcheka tot zich trekken? Alles, onverschillig welk woord, welk gebaar. Ieder kan op elk oogenblik in gebreke zijn in de oogen van 't Sovjet-bewind; en er bestaat geen enkel middel om zich tegen deze booze gebeurlijkheid te beschermen.

Onbeteekenende dingen kunnen voor den Sovjet-burger ontzettende gevolgen hebben. Vooral in zijn werkkring is hij omringd door gevaren. Neem aan, dat er wat aan een machine mankeert of dat een Sovjet-autoriteit het werk van zoo'n werkplaats onvoldoende vindt. Iemand moet aansprakelijk worden gesteld,

Sluiten