Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet overwonnen zijn, om van het verlies aan menschenlevens te zwijgen!

Dus niet zonder hongersnood, waarvan alarmeerende berichten feitelijk pas tot groote kringen in West-Europa doordrongen, toen de nieuwe oogst al binnen was, en hulpbetoon voor het oogenblik niet urgent Althans niet zóó urgent, als in dit voorjaar. Immers in SovjetRusland zijn er nu altoos velen die honger lijden. Niet enkel verbannen revolutionairen of „geontkoelakizeerde" boeren, of doopsgezinden, die hun geloof niet willen opgeven, maar tallooze anderen, gewone burgers, waarover straks.

Men is er dus doorgekomen, zonder de hulp van het buitenland Men wilde pf kon die niet inroepen, reeds omdat de hongersnood niet geheel en al „natuurlijk" was, niet b.v. het gevolg van een formidabele droogte in de graan verbouwende streken, zooals in '21. Men — de regeering — wilde èn de weerspannige klochosboeren èn de mokkende vrije boeren „een lesje geven". De N.R.C. heeft daarover een paar merkwaardige artikelen van een Amerikaanschen persdienst gepubliceerd.

Men nam beide kategoriën zooveel graan af, dat ze er met het restantje niet konden komen. Men kweekte honger. Maar men had niet zoo gemakkelijk honger kunnen kweeken, zoo de oogst niet slecht was geweest, even slecht als die van '31."

Uitvoerig bespreekt ze dan de lichtzijden. Er komt kentering in de zienswijze t.o.z. van de verhouding der sexen enz. Nogmaals: die lichtzijde zien wij niet, het mag waar zijn, dat de theorie van „het glas water" niet meer wordt gehuldigd zooals in de dagen van het oorlogscommunisme, (Lenin *) verwierp deze theorie tegenover Clara Zetkin, voornamelijk om het sociale gevaar, verbonden aan de toepassing

1) Zie: Fannina W. Halle: „De Vrouw in Sowjet-Rusland"; Arnhem 1933, blz. 134 v. Lenin zegt: „Gewichtiger dan alle andere dingen is echter de sociale kant."

Sluiten