Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ergens iets op de vrije markt te koopen. Daarbij komt nog een geweldige ongelijkheid.

bi de eetzaal der bestuursambtenaren is het eten goed, iederen dag vleesch; doch daar wordt de arbeider niet toegelaten.

Het trekken, teneinde betere arbeids- en levensvoorwaarden te zoeken, wordt door de verscherpte bepalingen (het inhouden van broodkaarten, pas-systeem, enz.) belemmerd. Toch is het grootste deel der arbeiders nooit langer dan 6 maanden in een fabriek. Het zoekt en vindt voorwendsels en trucs om verplaatst te worden.

De poging tot konijnenteelt in groote stijl door het bedrijf is gelikwideerd. De dieren kwamen duurder dan de zilvervossen. Zij werden in geweldige hoeveelheden geïmporteerd, doch bij gebrek aan verzorging is het grootste deel spoedig gekrepeerd. De geheele wereld lacht om deze poging.

De vreeselijke toestand der levensmiddelen wordt ons duidelijk als men het lot van den aardappel volgt Dat is een jacht zonder einde. Is tenslotte een deel van den oogst verzekerd, dan komen de verliezen bij het transport en het opslaan: men werkt zoo slecht, dat een groot deel bedorven wordt en begint te rotten. Bij de noodzakelijk wordende verplaatsing en sorteering wordt ook niet voorzichtiger gehandeld

Schaarschte is het gevolg. Dit jaar was er b.v. vóór den nieuwen oogst twee maanden lang geen aardappel te krijgen.

Sedert eenige maanden heerscht er een petroleumcrisis (in Rusland gebruikt men om te koken voornamelijk petroleum). Voor één, twee liters staan de menschen bij duizenden in de rij. De prijs is vergeleken bij 1931 meer dan

vier en een half maal zoo hoog geworden 10

17 kopeken).

De broodprijs is sedert den nieuwen oogst verdubbeld Voor de postkantoren kan men lange rijen menschen zien staan allen met hetzelfde kleine pakje in de hand. Zij zenden uit Moskou, waar men nog brood kan krijgen, een

Sluiten