Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loos (sinds Maart hebben ze slechts 5 weken ten hoogste gewerkt), en ze hebben geen enkele hoop weer werk te zullen vinden. Trouwens de situatie is zoo, dat zelfs wanneer men geregeld werkt, men buitengewone capaciteiten moet hebben en een bovennatuurlijk verstand om rond te komen.

Wat onze werkloozen betreft, hun toestand is werkelijk hopeloos. En de meeste van onze kameraden zijn werkloos en bijna allen, sterven van honger.

Nog eens, hartelijk dank voor uw hulp. Behalve meel hebben we in Torgsin ook een beetje suiker gekocht (wij hadden sinds een jaar geen suiker gehad). Op het oogenblik zitten wij thee met suiker te drinken en denken aan u allen, onze goede kameraden en vrienden. L."

„Mijn vriend en ik blijven allebei werkloos. Er zou wel werk voor ons zijn, maar wanneer men hoort, dat wij politieke bannelingen zijn, weigert men ons werk onder 't een of ander voorwendsel Wij hebben bijna alle instellingen en fabrieken van de stad afgeloopen: resultaat nihil. En wat betreft het veranderen van woonplaats, dat is ons verboden.

Beste vrienden, je moet maar wat toegevend zijn, ons tegenwoordige leven wordt geheel beheers cht door materieele zorgen en berekeningen. Ergert u er dus niet over, "dat onze brieven er ook door beheerscht worden. Gij weet bijvoorbeeld dat we een kind hebben. Het moet toch gevoed worden! En we hebben hier noch suiker, noch kindervo<sdsel, noch rijst, noch andere dingen, die voor een kind onontbeerlijk zijn.... Wij roepen uw hulp in...."

In het gedeelte dat daarop volgt, beoordeelt de schrijver, voorwendend het fascisme te kritiseeren, de huidige situatie in de U.R.S.S.

Ik zie het geweld, de vernietiging van de persoonlijkheid verworden tot een ontzettend en koud bureaucratisch systeem. Ik zie hoe het verdwijnen van ieder gevoel van menschehjke waardigheid, de gelaten onderwerping aan de ruwe physieke kracht, de laagste vleierij, die gaat tot het verraad van zijn gelijken om de

Sluiten