Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sovjet-organen? Zou het ook kunnen zijn, doordat de eersten murw gemaakt zijn door voortdurende plagerijen van de G.P.Oe., terwijl de Sovjet-organen het niet prettig vinden, als het wereldkundig wordt, hoe slecht velen er, ondanks de snelle toeneming der produktie, de „groote overwinningen aan het ekonomische front", enz. aan toe zijn, en probeeren, dit bekend-worden zooveel mogelijk te verhinderen?"

Men had captie gemaakt op de woningtoestanden in één der brieven beschreven. Henriëtte Roland Holst schrijft daarover in haar tweede artikel:

„Kameraad L. B. te A. heeft de opgaven over de woningverhoudingen in den bewusten brief nagerekend en is tot de slotsom gekomen, dat het onmogelijk is, dat van zóó kleine kamers nog „hoeken en gaten" verhuurd kunnen worden. Ik geef hem graag toe, dat ook op dit punt de briefschrijver waarschijnlijk overdrijft. (Wij betwijfelen het! Sch.) Maar dat de woningen van vele (niet alle!) (zeker, de stootbrigades! Sch.) arbeiders in Moskou en elders nog steeds ellendig zijn, dat is waar. Zóó ellendig, dat het moeite kost het te gelooven.

Ik wil een illustratie geven, onlangs verteld niet door een ongenoemde, maar door den franschen metaalarbeider P. Dhermy, afgevaardigde van de Hotchkissfabrieken te St. Denis in een arbeidersdelegatie naar de S. Unie in November 1.1. Dhermy kwam buiten de officieele bezoeken in aanraking met enige mede-esperantisten. Een daarvan, een leeraar in de wiskunde, nam Dh. mee naar zijn woning, „een sousterrain, waarin het licht door twee kelderraampjes binnen viel." „Het vertrek is misschien vier bij vier. De leeraar deelt deze woning met zijn broer, insgelijks wiskunde-leeraar, en met een ander familielid". Wanneer twee intellektueelen, dje zeker samen toch heel wat meer verdienen dan een ongeschoolde arbeider of arbeidster, zóó behuisd zijn, dan moet men wel aannemen, dat onder de „grauwe massa's" nog heel wat erger toestanden bestaan."

Sluiten