Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eind April van brood voorzien: de overige 3 maanden tot den nieuwen oogst moest men met groenten trachten rond te komen.

In Februari '31 werd weer eens een voorjaars graan-opeisching ingesteld Weer werden de kollektieven aangeschreven hun graanoverschot aan de regeering af te staan. De kollektieven hadden echter geen voorraad meer en hadden behalve hooi en stroo niets meer om de paarden te voederen. Dientengevolge werden de afzonderlijke leden van de kollektief belast. Alles ging natuurlijk: „vrijwillig".

Twee communisten uit den Dorpsraad of districts-comité van actie komen in den kollektiefraad om de graanvoorziening door te voeren. Een algemeene vergadering wordt belegd De communist, die als gevolmachtigde der R.V.K. tot uitvoering van de z.g.n. Voorjaarsgraanvoorziening is uitgezonden, houdt eerst een minstens V/2 uur durende rede: De graanverstrekking moet uitgevoerd worden, daar de kollektieven daadwerkelijk een graanoverschot bezitten, die door de koelakken wordt achtergehouden. In de kollektieven zijn koelakken, die zich onder het masker van klein-boeren verbergen, die geen middelen schuwen, den socialistischen opbouw tegen te werken en de uitvoering van het 5-jaarsplan in 4 jaren te verhinderen. Daarom vordert de W.K.P.B. de „Batraken" (het Sovjet-proletariaat der kollektieven), op, deze contrarevolutionnairen het masker af te rukken en hen aan de G.P.Oe over te leveren. Uwe broeders de arbeiders der Industrie vragen brood en jullie geeft het hun niet, ofschoon jullie het hebt.

„Aan de schandpaal, naar Siberië met de koelakken". Dat was in 't kort de strekking der rade.

Een groote, algemeene leugen. Hoe konden de kollektieven een overschot hebben, als vele leden reeds aan den rand van hongersnood stonden.

Hoe zouden die voorgestelde koelakken dit niet bestaande koren verbergen, wanr alle

Sluiten