Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebrek aan water. Reikte men een emmer water dan was het haast-je, rep-je, om ook een beetje machtig te worden. Kort voor Y.... werd onze wagen van den trein losgemaakt en wij stonden nog tot 's middags 3 of 4 uur. Dan werden wij buiten in gelid opgesteld en marcheerden onder sterke bewaking naar het kamp.

Eer wij daar aankwamen, werden wij van diegenen onder ons gescheiden, die tot zoogenaamde vrije verbanning veroordeeld waren. Bij het kamp stonden reeds 270 man van een transport. Wij werden weer doorzocht, waarbij men ons alles afnam, ook het geld. Later echter kregen wij het zoogenaamde kampgeld, dat slechts binnen het kamp van de GP.Oe geldig was. Daarna gingen wij naar een barak, waar ons de slaapplaatsen werden aangewezen. Tegen 11 uur des avonds gingen wij eerst slapen.

Reeds half vier des morgens wekte men ons. Vlug waschten wij ons, daarna kregen wij gort en theewater. Om 5 uur dreef men ons naar buiten, wij werden in rijen opgesteld en geteld, en nu ging het aan den arbeid. Eenigen moesten op de schepen in de onderste laadruimen arbeiden, anderen laadden op de groote opslagplaats het hout op, weer anderen moesten het tot het schip rijden. Velen moesten ook hout uit den spoorwegwagon laden en opstapelen. Ik moest nu eens bij de eene groep, dan weer bij de andere werken. Gemakkelijk was het nergens, maar het gemakkelijkst hadden het de voerlieden, onder wie ik ook een dag was. Zoo werkten wij tot 11 uur, dan was het middag. Tot men echter allen weer geteld had, was het half 12, en om half 1 moesten wij weer allen in het gelid, werden weer geteld en 's avonds om 10 uur was nog eens hoofdtelling. Men telde ons dus vijfmaal per dag, en dit tellen roofde ons den kostelijken slaaptijd, zoodat ons slechts 4—5 uur om te slapen overbleef. Het middageten bestond uit pap, 's avonds nog eens gort zooals 's morgens. Brood kregen wij per dag 1 kilo, dus voldoende. Zoo arbeidde ik ongeveer een week, dan werd ik naar Y.... verplaatst, waar eenige barakken waren. Hier had

Sluiten