Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beschouwt echter de communisten der geheele wereld als haar recruten en rekent op hen om,' als het beslissende oogenblik daar is, het leger van hun eigen land in den rug aan te vallen „Overal, zoo lezen wij verder in de Troud van 1 Aug. 33, strijden de communistische partijen tegen de chauvinistische propaganda voor het proletarisch internationalisme; zij organiseeren m de verschillende plaatsen waar zij gevestigd zijn, comité's van actie tegen de productie en het transport van oorlogsmateriaal. Overal werken de communistische partijen: zoowel onder de recruten, soldaten en mariniers, als in de kampen van dwangarbeid; zij strijden tegen den imperialistischen oorlog en de interventie tegen de Sowjet-Republiek.Overal ontmaskeren de communistische partijen het imperialistische pacifisme en het fascisme zij •lfni arbeiders-massa's uit, dat het eenige middel tegen den imperialistischen oorlog is, de omzetting daarvan in een burgerkrijg".

Wie na dergelijke verklaringen de SowjetUnie in den Volkenbond opneemt „in het belang van den vrede" doet hetgeen de Fransch-

man noemt een „métier de dupe", of wil

bedrogen zijn.

Nogmaals: wij achten het een eer voor ons land, dat het te Genève getuigenis gaf van hetgeen daar leeft in ons hart, opkomende voor de rechten van den mensch en van den geloovige in Sowjet-Rusland, en dat het woord van den Spreukendichter niet geheel vergeten scheen„Gerechtigheid verhoogt een volk, maar de zonde (óók de politieke berekening ten koste van eer en geweten) is een schandvlek der natie" (Spr. 14:34).

Niets is er veranderd in Sowjet-Rusland sinds zijn opname in den Volkenbond: geen enkel punt van zijn revolutionnair programma heeft het laten vallen: de strijd tegen het geloof woedt er nog in al zijn wreedheid en Ontzetting. Geen verzachting, wel verscherping van dien strijd staat ons in de naaste toekomst te wachten.

Sluiten