Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stelselmatig uit de fabriek verwijdert. Dus geen broodkaart en een langzame hongerdood.

Leve de strijd voor vrijheid, arbeiden brood!

Over de andere Commissariaten (Ministeries) kunnen wij kort zijn. Zij zijn alle geroepen hun actieve medewerking te verleenen bij de „liquidatie" van den godsdienst. Het is een onderlinge wedstrijd in geniepige maatregelen! hardheid, zelfs vervolgingswoede. ^ Bijzonder gevreesd is echter het Commissariaat van Binnenlandsche Zaken, waarbij de G.P.Oe (vroegere Tchéka) is ondergebracht.

Die vreeselijke instelling, waarvoor iedereen siddert en die geen andere wet kent dan haar eigen willekeur, zou zijn opgeheven? 't Mocht wat! Zij is eenvoudig ondergebracht bij „Binnenlandsche Zaken" en de wreede Tchekist Yagoda, doodsvijand van alle geloovigen, is tot Commissaris (Minister) bij dat departement benoemd.

Om kort te gaan: De strijd tegen den godsdienst wordt sterker doorgevoerd dan ooit, en het 2de vijfjarenplan (einde 1937) moet alle overgebleven sporen van Kerk en religie ten eenenmale uitwisschen.

Enkele citaten ook weder van den allerlaatSten tijd mogen dit bewijzen: „Gedurende het 2de vijfjarenplan, zegt Loukatchevsky, moeten wij de anti-godsdienstige propaganda op ruime schaal voortzetten." (Het marxisme-Ieninisme: militant atheïsme door Loukatchevsky, Moskou 1933—'34, p. 102). Elders zegt dezelfde bolsjewistische Groot-Meester: „Het antigodsdienstige front is een der sectoren van het algemeene proletarische front in den strijd voor het socialisme". (Nieuw antigodsdienstig handboek door Loukatchevsky, Moskou '33, p. 330).

Of nog duidelijker: „De Commiunstische Partij heeft altijd tegen den godsdienst gestreden. De Sowjet-Regeering, die een Regeering van arbeiders is (wie lacht daar? F. J. K.), strijdt eveneens tegen het geloof. De Sowjet-school zorgt voor een anti-godsdienstige opvoeding. De pers, de bioscoop, de radio, de letterkunde,

Sluiten