Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan niet het recht hebben om in 1931 na al de successen van het vijf-jarenplan om te verwachten, dat de landgenooten uit deze afgrijselijke ellende verlost zouden zijn?

Ik zou u niet kunnen zeggen, hoeveel millioenen menschen gedurende deze periode gestorven zijn en hoeveel eminente geleerden in deze jaren van honger omgekomen zijn. Sr zijn opstanden geweest van wanhopige boeren, die liever wilden sterven door de kogels van hun medeburgers, dan om te komen van honger. Er zijn oproeren geweest in de steden, eindelijk is een opstand uitgebroken in de vesting Kronstandt, die zooals gij weet Petersburg moet beschermen.. Toen heeft Tiwün zijn politiek veranderd om een nieuwe periode in te luiden, die Nep genoemd werd (Nieuwe Economische Politiek).

Dat was een terugtrekken in de richting van het kapitalisme. De handel werd nagenoeg vrij. Het ging den boer goed. De steden werden levendiger; de vreemdelingen, die in Rusland kwamen, konden onzen rijkdom bewonderen en vreesden voor dumping. Het leven werd voortdurend gemakkelijker, maar er was in dit leven niets socialistisch of communistisch. De communisten beschouwden deze periode als een schandelijke terugtocht, het volk echter als dé verlossing van den hongerdood, terwijl het hoopte, dat het steeds zoo zou doorgaan en dat er een omkeering in 't bewind zou komen. Maar toen in 1927 Stalin zag, dat zijn macht minder werd, proclameerde hij een nieuwen „socialistischen" aanval — het Vijf-jarenplan Deze aanval werd echter beschouwd als een nieuwe revolutie: de October-revolutie deed de monarchie, de aristocratie en de bourgeoisie verdwijnen, het Vijf-jarenplan moest den bodem collectiviseeren en den boer veranderen in een landbouw-arbeider, die werkt op den gemeenschappehjken grond, met het gemeenschappelijke vee en met gemeenschappelijke machines.

2$, die den boer kennen, kunnen zich voorstellen, dat dit offer voor hem zeer pijnlijk was.

Sluiten