Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op 4e vrije markt kosten ze 100—120 r., uw geheele maandsalaris.

Een japon, een hoed, 2 zakdoeken, 2 paar kousen, een hemd, een broek — ziedaar uw heele toilet voor een jaar en dan is 't nog moeilijk om het te krijgen. Daarvoor moet ge eindeloos in de rij staan en met welk een honger hebt ge te worstelen, voordat ge kunt besluiten om iets te koopen om uw lichaam te dekken en niet om u te voeden, want ge hebt altijd honger.

Ge ziet, dat met zulk een budget het leven van den arbeider niet gemakkelijk is. Het heele gezin moet mee arbeiden om er te komen.

Maar, zult ge misschien zeggen, er is gelukkig geen werkloosheid Ja, dat is zoo. Laat mij u echter vertellen, hoe de Sovjets zorgen, dat er geen werkloozen zijn.

Hans Siemsen — Vóór of tegen Rusland

In de Vereenigde Staten zijn tegenwoordig ongeveer 7 millioen werkloozen, in het kleinere Duitschland zijn er ongeveer 5 millioen. Maar in Rusland is er geen enkele.

Hoe doen de Sovjets dat?

Ik zal daarop antwoorden met twee vragen.

Hebt gij opgemerkt, dat er in Sovjet-Rusland geen werkloozen zijn sedert September 1931? Ik kan me den datum niet meer herinneren, maar in September 1931 verscheen het decreet, dat de afdeeling werkloosheid van de Arbeidsbeurs ophief, en verklaarde, dat voortaan de arbeiders, die zonder werk kwamen, alleen twee weken loon vooruit zullen ontvangen, maar dat iedere «itkeering zal worden opgeheven, want er is werk genoeg in het land en dat men, ingeval men in zijn vale niets vinden kan, verplicht is werk aan te nemen in een andere branche.

Een jaar later, toen men zag, dat deze maatregel niet voldoende was, bepaalde men bovendien nog, dat wie in twee weken geen werk kon krijgen, geen broodrantsoen en geen levensmiddelenkaart meer kreeg. Terzelfder tijd zoudt gij in de officieele couranten kunnen

Sluiten