Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog iets te beteekenen, en het blijft onze meening, dat men op een ander, hooger terrein honderdvoudig kan terugwinnen, wat men op stoffelijk gebied misschien verliest.

Op schitterende wijze heeft de heer Motta uiteengezet — en de vertegenwoordiger van Nederland heeft zich, gelijk men weet, volkomen bij zjjn woorden aangesloten —: le. wat het Sowjet-regiem feitelijk is, n.1. de dictatuur van het proletariaat, of liever van enkele personen heerschende in naam van dat proletariaat; 2e. hoe het communisme onze heiligste goederen op religieus en moreel gebied wil vernietigen: 3e. waarom men aan een evolutie van het bolsjewisme in de goede richting geen geloof kan hechten; 4e. dat het de plicht van allen, die zichzelf respecteeren, geacht moet worden, niet alleen uit een oogpunt van belang, maar uit naam van het christelijk geweten te spreken en te handelen.')

In het belang van den vrede beweert men de opname der Sowjet-Unie in den Volkenbond te kunnen goedpraten? Och kom, wie gelooft dat waarlijk! Nog niet zoo heel lang geleden liet Moskou openlijk het volgende schrijven:

„De vredes-politiek der Sowjet-Unie heeft een diepe revolutionnaire beteekenis. De vrede voor de Sowjet-Unie beteekent de versterking en de groei van de wereldmacht der proletarische revolutie, zij beteekent het scheppen der voorwaarden voor de vestiging van het socialisme, de verhooging van het materieel peil en van de beschaving in het socialistische land".

Feitelijk moest de Sowjet-Unie, werden haar wenschen vervuld, een leger hebben, sterker • dan dat van alle andere landen te saam; zij

s) Zie het Journal de Genève van 18 Sept 1934 De heer Motta aanvaardt, volkomen terecht, de organieke eenheid van, en het organisch verband tusschen de ITIde Comm. Internationale (Komintern), Polit-Bureau, Comm. Partij Rusland en de Sowjet-Regeering. Zie de studie van Th Aubert: Le Komintern, le gouvernement soviétique et le Parti Communiste de 1U.R.S.S., September 1934.

Sluiten