Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inmiddels had deze zaak in breeden kring de aandacht getrokken, en schreef het Nationaal Verbond „Godsdienst, Gezin, Gezag" den Raad van Ministers aan.

Zijn adres volge hier:

Excellenties,

Het Nationaal Verbond „Godsdienst, Gezin, Gezag" heeft de eer zich andermaal tot Uw Raad te wenden, in aansluiting op het adres, dat het in de maand Augustus j.L

: aan de Regeering mocht toezenden, inzake de opname der Sowjet-Unie in den Volkenbond, het parlementair bestaansrecht der Communistische Partij Holland (C.P.H.) en de onbeschaamde propaganda der revo-

-" lutionnaire partijen in het vrije Nederland. Het spreekt allereerst zijn groote voldoening er over uit, dat Nederland te Genève aan de zijde van Zwitserland en Portugal mocht staan, in het uitspreken van een krachtig en ondubbelzinnig „Neen". De Regeering vraagt geen dankbetuiging voor Haar kloeke houding; maar het mag Haar toch wel tot groote voldoening strekken door onze. bemiddeling te vernemen, dat Haar moedig protest allerwegen diepen indruk maakte en het prestige van Nederland in de wereld, voor zoover niet absoluut vermaterialiseerd, in niet geringe mate verhoogde.

Onze Minister van Buitenlandsche Zaken heeft, met een enkel woord van sobere welsprekendheid, de prachtige rede van den heer Motta, eerste gedelegeerde van Zwitserland in den Volkenbond, voor zijn rekening genomen, en daarmede de houding van Zijn Regeering tegenover Sowjet-Rusland over de geheele wereld bekend gemaakt; een houding, die voor geen tweeërlei uitlegging vatbaar is.

Mogen wij, gemakshalve, onder verwijzing naar die Zwitsersche redevoering, die in bijlage hierbij gaat, enkele punten aanstrepen? Onze Regeering heeft door haar instemming met Zwitserland urbi et orbi

Sluiten