Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toekomst dezelfde praktijken als in het verleden kunnen worden verwacht;

8e. dat het de eer is, vooral der kleine naties, de moreele waarden hoog te houden, aan het ideaal van den Volkenbond trouw te blijven, en dat Zij daarom de Regeering der Sowjet-Unie weigert te erkennen;

9e. dat Zij een waakzaam oog houdt over de verdere ontwikkeling der geschiedenis, zonder de in Sowjet-Rusland verdrukte rassen, nationaliteiten en kerken te vergeten;

10e. dat Zij het bovenal Haar heerlijke en schoone roeping acht de stem van het Christelijk geweten allerwegen te doen hooren.

Ziedaar, Excellenties, de getrouwe samenvatting van de rede door den heer Motta uitgesproken, door onzen Minister van Binnenlandsche Zaken tot de Zijne gemaakt, derhalve door de Nederlandsche Regeering voor Haar rekening genomen.

Het was daarom geheel in onzen geest, toen onze 1ste secretaris, Dr. F. J. Krop, voor de microfoon de Nederlandsche Regeering hulde wilde brengen voor Haar houding in het werelddrama dat zich afspeelt om ons heen, en met officiëele uitspraken, ontleend aan de Sowjet-bladen, de verschillende punten hierboven aangehaald nader wilde adstrueeren.

Wij hebben zijn radio-toespraak, die 25 October j.1. had moeten worden gehouden, en waarvan een exemplaar nog hierbij gaat, nauwkeurig bestudeerd, doch niets daarin kunnen vinden, dat buiten het gestelde program gaat.

Het is een geestdriftig stuk, waaruit de trots van den Nederlander en van den geloovige spreekt, dat zijn Regeering, met Zwitserland en Portugal,. te Genève zulk een schitterend getuigenis gaf voor Waarheid, Recht en Vrijheid.

Sluiten