Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eer te zijn, Excellenties, met verschuldigden eerbied,

Uw dienstwillige dienaren Het Bestuur van het Nationaal Verbond „ G. G. G." en in zijn Naam, (w.g.) T. J. HAGEN, le Voorzitter, (w.g.) M. A. CAGELTNG, 2e Secretaris. * *

Van den Ministerraad geen antwoord. En van de andere zijde?

Om den lezer in staat te stellen zich een oordeel over de „nadere ophelderingen"? te vormen, treffe hij hier achtereenvolgens aan:

a. de correspondentie met de verantwoordelijke commissie;

b. de correspondentie met den Minister vaa Binnenlandsche Zaken;

c. een schrijven aan den Ministerraad.

' Men zal zich herinneren, hoe ik mij do. 25 October tot de Radio - Omroep- ControleCommissie te 's-Gravenhage wendde, met verzoek om een duidelijke opgave van de reden, die tot het bekende verbod had geleid.

Daarop werd mij geantwoord, dat men onmogelijk direct met mij kon correspondeeren over deze zaak, maar dat de N.C.RV. zich tot de Verantwoordelijke Commissie kon wenden. Dit geschiedde, en het antwoord luidde als volgt:

's-Gravenhage 7 November 1934.

Aan de Nederlandsche Christelijke Radio Vereeniging, p/a. den heer Mr. A. van der Deure te Bennekom.

Naar aanleiding van Uw schrijven van 31 October j.1. No. 8261/J. deelt de Conunissie U mede, dat zij geen aanleiding vindt terug . te .komen op haar schrijven van 23 October j.1. no. 2089, omdat dit voldoende alle gron-

Sluiten