Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den inhoudt, waarop de beslissing van de Commissie is gegrond.

De Voorzitter, (w.g) VAN BOEYEN.

De Secretaris, (w.g.) E. P. WEBER.

.Als zulk een houding niet dictatoriaal is, dan weet ik niet wat men daaronder moet verstaan. De Franschen spreken van „talon rouge". Ik ken geen betere uitdrukking voor de heeren in Den Haag, die zich niet eens verwaardigen om een behoorlijke verklaring te geven van hun beslissing, die, zooals zij toch heusch wel zullen bemerkt hebben, in {die kringen zonder eenig onderscheid van richting wordt afgekeurd.

Zou Mussolini of Hitier anders hebben kunnen handelen? Ik stel deze vraag in het openbaar aan de heeren van Boeyen, Werker en Weber, en stel gaarne mijn blad beschikbaar voor hun antwoord.

Boven de verantwoordelijke Commissie staat de Minister van Binnenlandsche Zaken. Mijn schrijven aan zijn adres do. 23 October (zie pag 18) werd nog gevolgd door een ander epistel, dat hier volgt:

30 October '34. Aan Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken

te 's-Gravenhage.

Excellentie,

Van alle kanten bereiken mij brieven van verbazing en verontwaardiging over de afkeuring mijner radio-toespraak. Men vraagt mij dringend om de redenen, die het besluit der RadioOmroep-Controle-Conunissie zouden kunnen motiveeren.

Ik dwaal te dien opzichte nog steeds in het duister rond.

De verantwoordelijke Commissie weigert nüj rechtstreeks op mijn vragen te antwoorden. Zij

Sluiten