Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mij weer tot Zijne Excellentie in de volgende bewoordingen:

"Rotterdam, 24 November '34.

Aan den Minister van Binnenlandsche Zaken te 's-Gravenhage.

Excellentie,

Uw schrijven do. 6 November mocht ik in goede orde ontvangen. Dat het mij absoluut niet bevredigt, zal U geenszins verbazen. Gij dekt de beslissing der Ra<ho-Omroep-ControleCommissie met Uw ministerieële verantwoordelijkheid, en stelt ons dus voor deze puzzle, dat men in Nederland niet voor de microfoon mag zeggen, wat de Regeering openlijk voor heel de wereld verklaart!

Gegeven het hooge belang van dit probleem, heeft het Nationaal Verbond „Godsdienst, Gezin, - Gezag" zich tot den Ministerraad gewend om nadere inlichtingen. Een doorslag van zijn schrijven gaat hierbij.

Het zij mij echter vergund, ook nog persoonlijk op Uw schrijven te reageeren. Te meer, waar het Uw Excellentie ongetwijfeld bekend zal zijn, dat de verwondering over de genomen beslissing in de meest uiteenloopende kringen steeds toeneemt. Men tast gewoonweg in het duister, en spreekt het openlijk uit. Reden waarom het ondergeteekende vergund moge zijn, voor Uw Excellentie nader uiteen te zetten vanwaar die verbazing, die hier en daar zelfs in verontwaardiging overslaat.

Te Genève verklaart onze Regeering, door het beamen van de rede des heeren Motta, dat het communisme der Sowjet-Unie:

a. den godsdienst bestrijdt;

b. het gezin ontbindt; .

c. het persoonlijk eigendomsrecht aantast;

d. een systeem van dwangarbeid toepast;

e. verantwoordelijk is voor den hongersnood die het land teistert;

Sluiten